Pizzeria VALENTINO Polkowice
Pizzeria Valentino Polkowice. Tel. 76 746 55 36 76 746 55 36

Polkowice, ul. Głogowska 14A

Zapraszamy codziennie od 1200 do 2200

Pizzeria Valentino: Pizza
Pizzeria Valentino: Pizza Pizzeria Valentino: Pizza